Mancomunitat

Transparència

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Amb la finalitat de ser transparent, proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon treballa per la transparència i el bon govern.

Accés a la informació

Podeu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica enviant un correu electrònic a l’adreça següent:

mancomunitat@valldecamprodon.org

El procediment administratiu d'accés a la informació pública s'ha d'ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol•licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s'ha rebut, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l'Administració ha de resoldre les sol•licituds d'accés a la informació en el termini d'un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d'aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol•licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies.

En la sol.licitud ha de constar com a mínim:

- Nom i cognoms
- Correu electrònic
- Raó social / adreça
- Informació precisa a la qual es vol tenir accés, amb el màxim detall possible per a la seva correcta gestió.
- Motiu de la sol.licitud

Localització

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
Oficina de turisme de la Vall de Camprodon - Núm. Registral: O-000133
C/St. Roc, 22
17867 Camprodon

Contacte i horari a la pestanya "Més informació"

Descripció i competències

El 10 de març de 1978, per "Real decreto", es constituí la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Història i competències a "Més informació"
Real_Decreto_10_03_1978.pdf

Òrgans i representants

A 7 d'agost de 2019, en sessió plenària extraordinària, s'anomena el nou president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, el Sr. Pedro Manuel Cabrero Sobrino.

Organigrama a "Més informació"

Àrees de treball/projectes

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar