Mancomunitat Transparència
L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Amb la finalitat de ser transparent, proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon treballa per la transparència i el bon govern.

Accés a la informació

Podeu exercir el dret d´accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica enviant un correu electrònic a l’adreça següent:

mancomunitat@valldecamprodon.org

El procediment administratiu d´accés a la informació pública s´ha d´ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol•licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s´ha rebut, l´òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l´Administració ha de resoldre les sol•licituds d´accés a la informació en el termini d´un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d´aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, amb les limitacions previstes en l´article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol•licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l´òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l´hagi demanada, en el termini de trenta dies.

En la sol.licitud ha de constar com a mínim:

- Nom i cognoms
- Correu electrònic
- Raó social / adreça
- Informació precisa a la qual es vol tenir accés, amb el màxim detall possible per a la seva correcta gestió.
- Motiu de la sol.licitud
Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar