Documents i Equip Redactors
La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon està formada per dos documents:
- Diagnosi de les dinàmiques del paisatge a la Vall de Camprodon
- Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la Vall de Camprodon.

Direcció tècnica de l'equip redactor: Josep Maria Mallarach, consultor ambiental

Enllaços als documents

Document 1. Diagnosi de les dinàmiques del paisatge a la Vall de Camprodon (pdf)
 
Document 2. Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la Vall de Camprodon. Inclou els objectius de qualitat i el programa de gestió (pdf)Equip redactor

Direcció tècnica: Josep Maria Mallarach.

Equip redactor: Josep Maria Mallarach, consultor ambiental; Santi Llagostera, arquitecte; i, Albert Albertí, geògraf
 
I la col·laboració de: Núria Puigdevall, ambientòloga; i, Emma Soy, enginyera agrícola.Suport
 

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon ha comptat amb el suport del Departament de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge.

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar