La Carta del Paisatge
La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la Vall al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen.

El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn.

En el cas de la Vall de Camprodon, es tracta de la primera carta del paisatge que s’elabora a les comarques de muntanya de Catalunya, fet que la converteix en un referent al nostre país

 

Cartes del Paisatge

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge.
La carta del paisatge no és una simple declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats.

Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

La Carta del Paisatge és un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per a assolir els compromisos signats.
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon promou la Carta del Paisatge, des del seu inici, incentivant el procés de concertació amb la resta d’agents i ciutadans i ciutadanes així com la coordinació de les diferents parts per assolir finalment la signatura del present document de consens de la Carta del Paisatge.
La signatura de la Carta del Paisatge és un procediment que requereix d’un procés participació, de concertació, que ha constat de tres fases principals: l'elaboració de la diagnosi, la definició dels objectius de qualitat paisatgística, i la gestió del programa de gestió del paisatge.

Documents i Equip Redactors

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon està formada per dos documents:
- Diagnosi de les dinàmiques del paisatge a la Vall de Camprodon
- Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la Vall de Camprodon.

Direcció tècnica de l'equip redactor: Josep Maria Mallarach, consultor ambiental

Objectius

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon defineix 10 objectius de qualitat paisatgística.

La definició dels objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit territorial que abasta la carta del paisatge, han de ser coherents amb els objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides en els catàlegs corresponents de paisatge.

Accions

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon proposa 16 accions específiques que cal emprendre per part dels diversos agents, de forma coordinada, a fi d'assolir els objectius de qualitat paisatgística definits.

Entitats signants

A 4 de setembre de 2009, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es realitzà l’acte de signatura de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon.

Més informació

Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Àrea de Desenvolupament Rural, Territori i Paisatge

Ae: desenvolupamentrural@valldecamprodon.org
Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar